Splošni pogoji poslovanja

UVOD V SPLOŠNE POGOJE

Splošni pogoji in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta organizator potovanja oz. pooblaščena agencija in naročnik oz. potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Če ni v programu posebej drugače navedeno, je organizator potovanja Pütra d.o.o. Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju agencija ali Pütra d.o.o.).

Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Pütra d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila. Če je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja določilo, ki je navedeno v programu. Organizator jamči za izvedbo v skladu z razpisanim programom, razen v primeru izrednih okoliščin kot so vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, intervencije državnih oblasti, višja sila etc.

V primeru telefonske prodaje oz. prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila poslovanja po teh Splošnih pogojih takrat, ko je telefonsko oz. prek interneta naročil turistični aranžma.

Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na naši spletni strani www.putra.si oz. jih dobi na sedežu agencije.

Pütra d.o.o. nima vpliva na splošne pogoje poslovanja in poslovne odločitve partnerjev, za katere veljajo posebni pogoji poslovanja. Še posebej opozarjamo, da so le-ti lahko drugačni od SPP ki veljajo v R Sloveniji in EU. Potnik se s prijavo na tovrstne aranžmaje eksplicitno strinja s temi pogoji, ter uveljavlja vse svoje zahtevke pri organizatorju teh potovanj.

Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.putra.si.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Pütra d.o.o. (v nadaljevanju agencija) prodaja paketna potovanja, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, potovalne storitve drugih ponudnikov in paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščenega prodajalca.

Za paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj in za potovalne storitve drugih ponudnikov veljajo njihovi splošni pogoji, ki so razvidni tudi iz njihovih cenikov oz. programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici oz. na potrdilu o potovanju.

Sestavni del pogodbe o potovanju so tudi program potovanja oz. katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja ter splošni pogoji Zavarovalnice Vzajemna, Triglav, Sava, Europäische Reiseversicherung AG, Dunaj za katere agencija Pütra d.o.o. trži zavarovanja, tako nezgodno, zdravstveno kot zavarovanje odpovedi potovanja in ima s strani Agencije za zavarovalni nadzor izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja za sklepanje izključno tistih zavarovanj, ki so v neposredni zvezi z organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev.

2. PRIJAVA in PRIJAVNINA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga nudi Pütra d.o.o. v svoji ponudbi na sedežu agencije ali preko spletne strani. Ob prijavi agencija in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Program sam je sestavni del pogodbe.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.

Agencija za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10,00 € na prijavnico. Za aranžmaje do 100 € znaša prijavnina 7 €.

Naknadne spremembe (imen, števila potnikov, terminov, nastanitve in podobno), če so sploh še možne, agencija zaračunava po ceniku organizatorja oz. ponudnikov potovalnih storitev z dodatkom svojih stroškov 10 € po potniku.

Kadar organizator v programu objavi več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. Če se mu ob prijavi obračuna nižja cena in število potnikov po programu za to ceno ni doseženo, je potnik dolžan na poziv organizatorja potovanja najkasneje do dne pred pričetkom potovanja doplačati v programu navedeno razliko. V primeru, ko se potniku ob prijavi obračuna višja cena, pa končno število potnikov po programu preseže vplačani cenovni razred, je agencija dolžna potniku vrniti v programu navedeno razliko najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu organizatorjevega poročila o končnem številu udeleženih potnikov, če pa je sama organizator, je to dolžna storiti do dne potovanja.

Pri sestavi kompleksnih ponudb agencija zaračuna varščino za sestavo ponudbe v višini 30,00 €.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (pod ODPOVEDI teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je pogodba oziroma prijavnica podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 50,00 €. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, če odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

Če se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča ne za potnika ne za organizatorja v primeru višje sile ali “stop bookinga”.

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku agencije v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

3. PLAČILA

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvede vplačilo pri blagajni na sedežu agencije oziroma ko agencija prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 21 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz ODPOVEDI teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA …) turističnega aranžmaja ali druge storitve agencija v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Vračilo kupnine v skladu z dobropisom in že vplačanim zneskom bo agencija potniku izplačala le z bančnim nakazilom na njegov transakcijski račun.

V primeru potnikovega telefonskega ali internetnega sprejema ponudbe agencije je njegovo takojšnje plačilo pogoj za rezervacijo potovalne storitve, razen v kolikor z agencijo ni dogovorjen drugačen plačilni rok, ki je v vsakem primeru bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, ko potnik ne plača v tem roku, šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu.

V primeru odobritve agencije lahko potnik plača tudi s položnicami ter obročno s kreditnimi karticami.

Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in/ali v Ceniku storitev.

4. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva oz. drugih virov energije, ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo paketnega potovanja, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 8 % ni potrebno, v kolikor pa je podražitev večja, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti.

Agencija lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru agencija ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Agencija lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

V kolikor med sklenitvijo pogodbe in začetkom paketnega potovanja pride do znižanja prej navedenih stroškov, ima potnik pravico do znižanja cene. V tem primeru si lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.

Cena se na novo določi tako, da se upošteva le odstotkovna sprememba v spremenjenem strošku, pri čemer se upošteva njegov strukturni delež v času sklenitve pogodbe.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

5. VIZE in POSREDOVANJE AGENCIJE PRI IZDELAVI VIZE

Potnik lahko za pomoč pri pridobitvi vizumov za vstop v tujo državo zaprosi tudi agencijo. V primeru sprejema takega naročila agencija zaračunava posredovanje pri izdelavi vizumov.

Višina stroškov posredovanja pri pridobitvi vizuma, njegove izdaje in ostalih stroškov v zvezi s tem je odvisna od države, v katero se potuje. Strošek posredovanja ne vključuje stroškov izdelave vizuma.

Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, agencija ne odgovarja.

Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

6. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje. Če zaradi ne spoštovanja le teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

7. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV TER SPREMEMBA NAMESTITVE

Hoteli in apartmaji so označeni z uradnimi kategorizacijami, ki so veljale na dan izdaje programa in so veljavne po standardih dežele, kjer se turistične zmogljivosti nahajajo in sled tega Pütra za njih ne odgovarja. Prehrana, komfort in storitve, kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu.

Organizator aranžmaja lahko v posebnih primerih spremeni namestitev, ki pa mora biti enaka ali boljše kakovosti. Morebitne stroške nosi sam, če pride do spremembe znotraj 30 dni pred pričetkom potovanja.

Če pride do spremembe pred pričetkom roka 30 dni, se gost in organizator dogovorita o spremembi. Če ne dosežeta sporazuma lahko katerakoli stran prekine pogodbo brez odškodnine.

V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, določeno nadstropje…), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v določenem hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego. V nekaterih hotelih je mogoče na povpraševanje rezervirati enoposteljno sobo kot dvoposteljno sobo. Pri nastanitvi v troposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava sob vrši med 12. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Organizator potovanja bo skušal do odhoda na letališče ali pristanišče potnikom zagotoviti sobo za prtljago.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA PAKETNIH POTOVANJ

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje, lokalni partner od agencije. Naslovi drugih izvajalcev storitev so na voljo v agenciji ali pri predstavniku oz vodniku/ci potovanja. V primeru drugih organizatorjev potovanj nastopa agencija kot posrednik. V primeru trenutne nelikvidnosti organizatorja potovanja, vam agencija kot organizator, skladno z veljavno zakonodajo, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje.

9. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER PÜTRA D.O.O. NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da agencija ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da agencija prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu oz prijavnici o potovanju.

Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja. V tem primeru veljajo Splošni pogoji glavnega organizatorja potovanja.

10. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Osnovo za obračun stroškov predstavlja trenutek organizatorjevega prejema potnikovega odstopa od pogodbe. Potnik mora upoštevati delovni čas agencije. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved ter vrste potovanja.

STROŠKI ODPOVEDI ARANŽMAJA SE OBRAČUNAVAJO PO NASLEDNJI TABELI:
1. PROGRAM ORGANIZIRANIH IZLETOV Z AVTOBUSOM ALI S ČARTERSKIMI LETI
 • do 45 dni pred odhodom 10 % cene aranžmaja,
 • od 44 do 30 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 7 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja,
 • od 7 dni pred odhodom do dneva odhoda 100 % cene aranžmaja.
2. PROGRAM ORGANIZIRANIH IZLETOV Z INDIVIDUALNIMI ALI SKUPINSKIMI letalskimi vozovnicami
 • do 65 dni pred odhodom 10 % cene aranžmaja*
 • od 64 do 40 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja*
 • od 39 do 7 dni pred odhodom 80 % cene aranžmaja*
 • od 7 dni pred odhodom 100 % cene aranžmaja*

*Pri odpovedi se strošek letalske vozovnice plača v celoti, torej 100 % vrednosti za ostale storitve veljajo zgoraj navedeni stroški odpovedi. V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa (tako imenovane NON – REFUNDABLE rezervacije storitev).

Takšni programi ali paketi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu / prijavnici o potovanju.

Šteje se, da agencija prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

3. HOTELI
 • do 30 dni pred odhodom 10 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred odhodom 25 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 1 dan pred odhodom 90 % cene aranžmaja,
 • na dan odhoda oz. po odhodu 100 % cene aranžmaja.
4. LETALSKE VOZOVNICE

Od dneva nakupa do odhoda 100 % cene letalske vozovnice. Letalske vozovnice so brez možnosti vračila in znašajo stroški odpovedi 100 % cene vozovnice. Velja za vse vrste vozovnic: čarterske polete, redne linije in nizkocenovne prevoznike.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima agencija poleg stroškov odpovedi in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Pri določenih letalskih družbah se lahko vloži zahtevek za povrnitev letaliških taks zmanjšanih za stroške, ki jih zaračunavajo letalske družbe. Ta zahtevek se lahko vloži, če to pravila cene, po kateri je vozovnica kupljena dovoljujejo. To ni dolžna storiti agencija ampak potnik sam.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Vsaka sprememba termina potovanja znotraj 30 dni do odhoda se ne šteje več kot sprememba, temveč odjava za katero velja zgoraj navedena tabela.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti aranžmaja se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku, končno pa tudi v primerih, ko ponudnik izbrane storitve (prevoza, nastanitve, rent a car, vstopnic….) zanjo obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi.

V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina, stroški vize (če je ta že izdana) in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik je tudi zavezan organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije (letalska vozovnica, vizum…).

Potnik oziroma organizator potovanja na zahtevo potnika lahko po sklenitvi pogodbe v zakonsko predpisanem roku spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja.

V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa agencija zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

Za vsako tako spremembo agencija zaračuna potniku administrativne stroške v višini 10,00 €.

11. ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša od 4 do 5.5% (odvisno od tipa zavarovanja in vsebine potovanja) cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.

Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo na sedežu agencije.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Agencija ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 10,00 € na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. Agencija ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi, oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00).

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo na sedežu agencije.

Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

12. PRAVICA PÜTRA D.O.O. DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE PROGRAMA POTOVANJA

Agencija si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Pütra d.o.o. si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Najmanjše število udeležencev je navedeno v posameznem programu. Pütra d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Pütra d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pütra d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Pütra d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Pütre d.o.o..

Pütra d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Pütra d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Pütra d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Pütra d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru, da Pütra d.o.o. odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Pütra d.o.o. potnika nemudoma obvesti.

Pütra d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Pütri d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Pütra d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

13. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku/ci agencije, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

V kolikor organizatorjev predstavnik oz. vodnik/ca nista dosegljiva v razumnem času, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti na dežurno telefonsko številko agencije +386 41 42 33 48.

Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti, v primeru, da je spoštoval pritožbeni postopek iz teh Splošnih pogojev. Povrnitev škode ali znižanja cen, ki jih potrošnik prejme na podlagi ZVPot in uredb ter mednarodnih konvencij, se med seboj odštevajo, da se prepreči prekomerna izplačila.

Za odpravo manjših pomanjkljivosti storitve, ki ne vplivajo na pogodbeno ceno, naj se potnik obrne neposredno na ponudnika storitve (npr. hotelirja, prevoznika), v kolikor pa s tako svojo zahtevo ne bi bil uspešen, naj o tem nemudoma obvesti organizatorjevega predstavnika oz. vodnika, saj je v potovalnih dokumentih od Pütra d.o.o. navedena dežurna telefonska številka.

Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je v času bivanja lahko prišel brez posebnega napora.

Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Ob zgoraj navedeni pritožbi mora organizator potovanja, prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja ali prodajalca, v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.

Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, agencija ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.

V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik agencije ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Agencija ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazovala, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V primeru zahtevka za vračilo vsega vplačanega zneska je potrošnik dolžan predložiti vse že zgoraj navedene dokumente in seveda dokazila, da je opravljena storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev iz pogodbe.

Torej potnik po povratku s potovanja mora v zakonsko predpisanem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov agencije, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).

Potrošnik se mora organizatorju potovanja oziroma prodajalcu pritožiti pisno najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja.

Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zato določenem zakonskem roku, po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije agencija ne bo obravnavala zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer agencija take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Glede reševanja zahtevkov potrošnika iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo roki po določbah 39. člena Zakona o varstvu potrošnika.

Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Če po krivdi agencije ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima agencija pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.

Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator. Če mednarodne konvencije, ki zavezujejo državo, v kateri ima sedež organizator potovanja, omejujejo obseg povrnitve škode ali pogoje, pod katerimi ponudnik posameznih potovalnih storitev, ki so del turističnega paketa, odgovarja za povrnitev škode, se je organizator upravičen sklicevati tudi na te omejitve.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem agencija ni organizator potovanja, bo agencija pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.

Potnikom je pri reševanju spora z agencijo v primeru spletne rezervacije lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

14. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: Zakona o varstvu potrošnikov se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: Zakona o varstvu potrošnikov se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene, le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 8 % vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 meseca od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke

8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

15. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu.

V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu ali letaku za posamezno potovanje, veljajo določila programa oz. letaka.

Z objavo teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje prenehajo veljati splošni pogoji in navodila iz januar 2017.

16. SODNA PRISTOJNOST

Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V primeru spora, ki ga potnik in agencija ne bi mogla zgladiti mirnim potem, morebiti prizadeti potnik kot upnik izbere krajevno pristojno sodišče po svoji izbiri med sodiščem, na območju katerega ima sam prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, sodiščem, na območju katerega ima sedež agencija, in sodiščem, na območju katerega je bila sklenjena pogodba, morebiti prizadeta agencija kot upnik pa izbere krajevno pristojno sodišče po svoji izbiri med sodiščem, na območju katerega ima potnik prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, sodiščem, na območju katerega ima sama sedež, in sodiščem, na območju katerega je bila sklenjena pogodba.

error: Vsebina je zaščitena pred kopiranjem